1. Zvažujete zavedení některého ze systémů ISO 9001, 14001 nebo OHSAS 18001?
 2. Potřebujete provést školení zaměstnanců?
 3. Chcete se připravit na certifikační audit?
 4. Potřebujete proškolit interní auditory?
 5. Chcete začít s aplikací moderních nástrojů zlepšování kvality?
 6. Máte zájem o zavedení a certifikaci jiného systému managementu?

ISO 14001 (EMS)

ČSN EN ISO 14001:2005 – Systémy environmentálního managementu – požadavky s návodem na použití

Co tato norma řeší?

Norma ISO 14001 se zaměřuje na požadavky environmentálního systému řízení v organizaci. Jejím hlavním záměrem podpora ochrany životního prostředí, zmírnění dopadů činností organizace na životní prostřed.

Základním stavebním kamenem normy je identifikace, sledování a řízení všech možných environmentálních aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Zaměřením se na vybrané aspekty poté eliminovat dopady činností své organizace na životní prostředí.

ISO 14001 klade také důraz na dodržování legislativních požadavků., kterých je v oblasti životního prostředí velmi mnoho.

Pro koho je určena?

Je vhodná pro všechny typy organizací, ať už výrobní, poradenské, vzdělávací, servisní, obchodní či organizací státní správy, které se chtějí zaměřit na zmírňování dopadů svých činností na životní prostředí, a tím se mimo jiné, vyhnout možným postihům za nedodržování legislativy.

Co vám zavedený systém environmentu přinese?

Především uvědomění se a orientaci v environmentální legislativě. Ruku v ruce hned poté změření se na odbourání zbytečného zatěžování životního prostředí, což konečném důsledku výrazně posílí image a přispěje k pozitivnímu vnímají Vaší organizace okolím.

 1. Orientaci v legislativě životního prostředí a tím minimalizování možných postihů
 2. Možnost ucházet se o státní zakázky, kde je podmínkou certifikát
 3. Efektivnější hospodaření se surovinami
 4. Zvýšení image organizace
 5. Pozitivní vnímaní Vaší organizace okolím
 6. Konkurenční výhodu
 7. Snížení rizika možných ekologických havárií
 8. Zvýšením pořádku v organizaci a
 9. mnoho dalšího

Pokud máte zájem o vypracování nabídky, kontaktujte mne.

© 2009-2011 ISO SYSTEM: Všechna práva vyhrazena |
Valašské Meziříčí, Czech Republic